โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดให้มีกิจกรรมเต้นแอโรบิค  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ในวันพุธของทุกสัปดาห์