อักษรย่อของโรงเรียน    คือ  น.ข.

    สีประจำโรงเรียน   คือ  สี เขียว  เหลือง

    สีเขียว  หมายถึง  ความสดชื่น และความอุดมสมบูรณ์

    สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม

    ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นมะสัง