รงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้ดำเนินการกิจกรรมนิเทศภายในของโรงเรียนแบบ 100 เปอร์เซนต์  โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ นายศักดาใจตรง เป็นประธานและมีครูผู้นิเทศคือ นายสมอ  ทาเอื้อ