กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการกรพทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด prb_1

2. พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการกรพทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด prb_2

3. พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการกรพทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่  3  ดาวน์โหลด prb_3

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ดาวน์โหลด prb_education2542

5. พระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดาวน์โหลด prb_kru