E–Service ของโรงเรียน

1.  ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา   :   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อำภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท

ที่อยู่  :  เลขที่  200  หมู่  8  ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17130

โทรศัพท์ :  056 - 946306     โทรสาร   :  056 - 946307

เว็บไซต์โรงเรียน  :  www.nkr.ac.th

เฟสบุ๊คโรงเรียน   :  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

e-mail โรงเรียน   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่การเดินทาง

https://goo.gl/maps/NAQHULjymRPL1LkP6

 

 2. บริการดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน

      2.1  แบบฟอร์มขออนุมัติการให้ผลการเรียน 0 ,ร, มส, มผ   ดาวน์โหลด bf_nkr_1

      2.2  แบบฟอร์มการขออนุมัติผลการเรียน ร   ดาวน์โหลด bf_nkr_2

      2.3  แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเรียนไปทำกิจกรรม   ดาวน์โหลด bf_nkr_3 

      2.4  แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเรียนไปโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ   ดาวน์โหลด bf_nkr_4

      2.5  แบบฟอร์มขออนุญาตน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเวลาเรียน   ดาวน์โหลด bf_nkr_5

      2.6  แบบฟอร์มการจัดตารางสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ   ดาวน์โหลด bf_nkr_6

      2.7  แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%   ดาวน์โหลด bf_nkr_7

      2.8  แบบฟอร์มขออนุญาตอนุมัติผลการเรียน “ร”    ดาวน์โหลด bf_nkr_8

      2.9  แบบฟอร์มสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม   ดาวน์โหลด bf_nkr_9

      2.10  แบบฟอร์มรายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา    ดาวน์โหลด bf_nkr_10

      2.11  แบบฟอร์มขอเวลาเรียนให้กับนักเรียน    ดาวน์โหลด bf_nkr_11  

 

3.  มาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานการ ให้บริการ 

บทที่

บทน

. ความเป็นมา  

        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการต่อผู้มาขอรับ บริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ

. วัตถุประสงค์    

    ๒.๑ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัด ได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

    ๒.๒ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

. คำจำกัดความ    

การบริการ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี

ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจและคำชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร เบื้องหลัง ความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานวิชาการ  งานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ดังนั้นถ้าบริการที่ดีผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้า     เป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย 

ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่มารับบริการจากองค์กรโดยตรง หรือผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึง

ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 

ผู้ให้บริการ   หมายถึง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายให้

ทำหน้าที่คอยให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จาก

การดาเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในส่วนราชการ ผู้ส่งมอบงาน บริษัท/ เอกชน รวมทั้งผู้รับบริการ เป็นต้น 

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ          หมายถึงข้อกำหนด หรือขั้นตอนในการทำงาน

กระบวนการทำงานให้บริการ ซึ่งมีรยะยะเวลาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในแต่ละ งานที่ให้บริการ จะกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการท างานแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย ความยากง่ายของ การปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ    หมายถึง ระดับความรู้สึกพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อกิจกรรมหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ ระดับความพึงพอใจของบุคคลมีความสุข ชอบใจ พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความ ต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง 

 

  

 บทที่ ๒ 

งานการให้บริการ 

        โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีแนวทางและวิธีการ ให้บริการ   ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์คุ้มค่า 

งานการให้บริการ/ขั้นตอนการให้บริการ     

๑) ขั้นตอนการย้ายเข้า 

๒) ขั้นตอนการย้ายออก / ลาออก 

๓) ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 

๔) กระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kumeomattatanservice