ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์                                

เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบน

.................................................................................

                 รัฐบาลกำหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ และถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

                  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบภาครัฐ  โดยมีแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และระมัดระวังมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน   รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในองค์กร ดังนี้ 

  1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากร พึงเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  จะต้องไม่เรียกร้อง  จัดหา หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ  ไม่ว่าด้วยทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก ให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
  2. ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท ต้องดำเนินการเป็นไปอย่างซื่อสัตย์  สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. การับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใดของหน่วยงาน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
  4. การดำเนินงาน/การอนุมัติ อนุญาตต่างๆของส่วนราชการ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  5. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บริหารหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
  6. กรณีเกิดการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน จะต้องถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ
  7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้ผู้บริหารทราบ เป็นประจำทุก 6 เดือน

 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                       

ประกาศ  ณ  วันที่  2   กรกฎาคม   พ.ศ.  2566

                                                       

                                                          ลงชื่อ           

                                                                     ( นายศักดา   ใจตรง )  

                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด nawtang_no