แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

 

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


                   เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  สามารถรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน  รวมทั้งให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค  สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และเป็นธรรม  มีขั้นตอน  กระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบกฎหมาย  เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด ในเรื่องการกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดังนี้


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

                   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  สะดวกและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  ดังนี้

                   ๑. ติดต่อด้วยตนเองที่งานวินัยและนิติการ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ทีห้องสำนักงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

                    ๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ทีห้องสำนักงานโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

                    ๓. จดหมายหรือเอกสารร้องเรียน ร้องทุกข์ ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕   ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  ๑๗๑๓๐

                   ๔. ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

http://www.nkr.ac.th/webbord
                    ๕. ทางโทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ๐๕๖๙๔๖๓๐๖  , ๐๘-๙๗๐๘๔-๐๙๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  หมายเลข ๐๘-๗๑๕๖๑-๓๑๖                    

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

                    ๑. บันทึกข้อร้องเรียนลงในบันทึกลงทะเบียนหนังสือลับและบัญชีเรื่องร้องเรียน

          ๒. ส่งเรื่องให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอผ่านหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  , รองผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  และผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

          ๓. แจ้งผู้ร้องเรียนทราบผล เป็นหนังสือราชการ ลายลักษณ์อักษร  หากเป็นกรณีต้องดำเนินการทางวินัย มอบหมายให้งานวินัยและนิติการดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย

 

                    การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

          ๑. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งให้ทราบภายใน 5 - 15 วันทำการ

          ๒. เรื่องที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน แจ้งผลให้ทราบภายใน 5 - 15 วันทำการ

          ๓. เรื่องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แจ้งผลให้ทราบภายใน 5 - 15 วันทำการ นับแต่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระเบียบ

                    ๔. เรื่องทั่วไป แจ้งผลให้ทราบภายใน 3 วันทำการ

                                                                                                 งานบริหารบุคคล
                                                                             โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์