แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัดุ 

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด pankorjatseoajatjang

2. แบบการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลด babjatseoajatjang

3. รายการจัดซือจัดจ้าง