ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา   :   โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อำภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท

ที่อยู่  :  เลขที่  200  หมู่  8  ตำบลเนินขาม  อำเภอเนินขาม  จังหวัดชัยนาท  17130

โทรศัพท์ :  056 - 946306     โทรสาร   :  056 - 946307

เว็บไซต์โรงเรียน  :  www.nkr.ac.th

เฟสบุ๊คโรงเรียน   :  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

e-mail โรงเรียน   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่การเดินทาง

https://goo.gl/maps/NAQHULjymRPL1LkP6