รายวิชาที่มีอยู่

       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ประเภท  หลักการทำงาน  ส่วนประกอบ  วิธีใช้และการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  การถอดประกอบ  การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด 
       ปฏิบัติทักษะในการถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า  บัดกรี   อ่านค่าจากเครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์บางชนิด  เช่น  ตัวต้านทาน  คอนเดนเซอร์  ไดโอด  ฯลฯ  ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง  ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ  สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดราคาค่าบริการในการตรวจซ่อม 
       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ  เห็นคุณค่าการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย 

       ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น  เครื่องมือวัดไฟฟ้า   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายไฟฟ้า  การอ่านแบบ  การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน  กฎระเบียบข้อบังคับในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร  การเดินสายไฟฟ้าวิธีต่าง ๆ  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

       ปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ  การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย  ตุ้ม  และอุปกรณ์จับยึดสายแบบอื่น ๆ  ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อ่านแบบและปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนด  ให้บริการตรวจสอบ  ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า  สำรวจแหล่งวัสดุและแหล่งบริการในท้องถิ่น  คำนวณค่าใช้จ่ายและกำหนดราคาค่าบริการงานเดินสายไฟฟ้าในอาคารได้
       เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ  เห็นคุณค่าการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย 

       ศึกษาความรู้ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์  ประเภทของงานปูน  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานช่างปูน  การเตรียมวัสดุและพื้นที่  การอ่านแบบ  การหาระดับ  ปูนสำหรับงานตกแต่ง  ลำดับขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐแบบต่าง ๆ  การฉาบปูนเรียบ  และตกแต่งผิว  ผนัง 
       โดยใช้กระบวนการทำงาน ในการฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับอ่านแบบ   เตรียมวัสดุและพื้นที่  หาระดับ  ดิ่งและแนว  ผสมปูนก่อ  ปูนฉาบ  และปูนสำหรับงานตกแต่งผิว  ก่ออิฐ  ฉาบปูน และตกแต่งผิวปูนอย่างง่าย  การสำรวจแหล่งบริการในท้องถิ่น  การกำหนดราคาค่าบริการ
        เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ  เห็นคุณค่าการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย

         ศึกษาความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ชนิด  ขนาดของเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้ที่นิยมในท้องถิ่น  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  ความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน  การอ่านแบบ  วิธีการ  วัด  การตัด  การไส  การเจาะ  การเข้าปากไม้  การประกอบและการตกแต่งชิ้นงาน 

         โดยใช้กระบวนการทำงาน ในการฝึกปฏิบัติทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ  วัด  การตัด  การไส  การเจาะ  การเข้าปากไม้      การประกอบตกแต่งชิ้นงาน  ผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนด  บริการผลิตเครื่องเรือนอย่างง่าย  การสำรวจแหล่งบริการในท้องถิ่น  การกำหนดราคาค่าบริการ
          เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ทำงานโดยใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มุ่งมั่นในการทำงานจนสำเร็จ  เห็นคุณค่าการทำงาน และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบปลอดภัย  ผู้เรียนมี

       ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรกิจ  วิธีการทำงานธุรกิจเพื่อการดำรงชีวิต  การแสวงหาความรู้ด้านธุรกิจ  การสร้างสรรค์ผลงานทางธุรกิจ  กระบวนการแก้ปัญหาในการงานธุรกิจ การแสวงหาความรู้ในงานธุรกิจเพื่อเลือกอาชีพที่สนใจและถนัดให้เหมาะสมกับตนเอง

      โดยใช้ทักษะการทำงานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานโดยการรวมกลุ่มวางแผนจัดทำโครงงานธุรกิจสู่งานอาชีพที่สนใจ โดยเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

        เพื่อให้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานธุรกิจ มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ  เพื่อการมีประสบการณ์ในอาชีพธุรกิจที่ถนัดและสนใจ เกิดความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


      ศึกษาขั้นตอนการทำงาน อภิปรายขั้นตอนการทำงาน อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
อภิปรายขั้นตอนการทำงาน อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความรู้  เข้าใจทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์
และเห็นแนวทางในงานอาชีพ
      โดยใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันมีทักษะกระบวนการ ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันทักษะการแสวงหาความรู้ ใช้ทักษะการจัดการ เพื่อพัฒนาอาชีพ
        เพื่อให้เกิดลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร มีคุณธรรม มีส่วนร่วมในการจัดการ  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพมีความถนัดและความสนใจของตนเอง เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถใช้ทักษะชีวิตความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการสื่อสาร