สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัดุ 

 

1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด panjutjang1_65

1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด panjutjang2_65