รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี  ดาวน์โหลด panpattanaedu_66   

2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดได้ที่นี

ดาวน์โหลด panpatibatkan_66_new

  3. รายงานโครงการประจำปีการศึกษา  2565

       3.1  รายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ดาวน์โหลด report_kitjakumpatanapurean
       3.2  รายงานโครงการปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา   ดาวน์โหลด report_pappronghongsot
       3,3  รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน   ดาวน์โหลด report_patanakanreankanson_kanngan
       3.4  รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน   ดาวน์โหลด report_patanakunnapappurean
       3.5  รายงานโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ   ดาวน์โหลด report_patanavichakan
       3.6  รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ดาวน์โหลด report_yokradupponsumrit
               ดาวน์โหลดรายงานโครงการทั้งหมดได้ที่นี่  https://drive.google.com/drive/folders/1AzO6c887lw1_ZdxjRQs_Zq5jtXtxgK2c?usp=sharing