1. คู่มือการบริหารจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดาวน์โหลด 20baeb 

      2. บทคัดย่อการบริหารจัดการเรียนรู้  ดาวน์โหลด 20ru

      3. บทคัดย่อการประเมินโครงการนิเทศภายใน  ดาวน์โหลด 2