ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

              1.  ร้องเรียนเรื่องทั่วไป  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT0LSEKJGH0zzLNUWsRE3m8Ldb35J_G1_phgN3_6AmhTPYnA/viewform?usp=sf_link

              2.  ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdIL2ny5okNrKB-eC_Ay60FRcWxXBWn1UFI2wy4CMqk6gqwA/viewform?usp=sf_link