แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐากระทรวงศึกษาธิการ

 

คำนำ

          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง ยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง ความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา    

        ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566  จนสำเร็จ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

 

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

เรื่อง  การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์           

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

……………………………….

        ตามที่โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยเริ่มใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ สอดคล้องรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถือเป็นแนวปฏิบัติตลอดจนได้ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน วัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ ภายนอก ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ พุทธศักราช ๒๕๖๖  ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตโรงเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                                                                                    

                                                                      นายกิตติ อดิสรณกุล )                                      ( นายศักดา  ใจตรง )

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน             ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์    

 

 

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง

 โดย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ

พันธกิจ

 1. 1.  บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 2. 2.  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สื่อ  นวัตกรรม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
 3. 3. พัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
 4. 4. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  รักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

   เป้าประสงค์     

 1. 1. มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 2. 2. บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม  สื่อ  นวัตกรรม  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอื้อต่อการเรียนรู้
 3. 3. บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ
 4. 4. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  รักความเป็นไทยและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศึกษาให้มี ความโปร่งใส

และเป็นธรรม  

 1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ

รับผิดชอบต่อประชาชน  

 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

ดาว์นโหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด panpongkuntutjarit_nkr