สถิติการให้บริการ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับที่

เดือน

ด้านอาคารสถานที่

ด้านเอกสารทางราชการ

ด้านการเงิน

ด้านเครื่องมือวัสดุ

อุปกรณ์

หมายเหตุ

1

ตุลาคม 65

2

1

1

-

 

2

พฤศจิกายน 65

4

2

-

1

 

3

ธันวาคม 65

3

1

1

1

 

4

มกราคม 66

2

3

-

2

 

5

กุมภาพันธ์ 66

1

6

1

1

 

6

มีนาคม 66

1

3

3

-

 

7

เมษายน 66

3

2

2

3

 

8

พฤษภาคม 66

4

3

1

-

 

9

มิถุนายน  66

3

1

1

1

 

10

กรกฏาคม 66

5

2

2

2

 

11

สิงหาคม 66

1

2

 

 

 

12

กันยายน 66

 

 

 

 

 

รวมทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ประจำปีการศึกษา 256ุ6

  1. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugDmvxwPmXQGqbm_uqDa6Tc123m3ys103x_ACoYq759GaDA/viewform?usp=pp_url

  2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2565   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jDk2D_qf0ZCdowZFkzJiBZIpci7jzXRkhBL9EhVHsXQ/edit?resourcekey#gid=1334984357

 2. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2566  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FItMRwqA2x-oxalOPl7-JsEGzr1WalQv9qpkxzoMaEY/edit?usp=sharing