รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2564

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้มีการดําเนินการตามนโยบาย และมีผลการดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดระบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ

2564 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และให้เห็นภาพรวมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์โดยงานบริหารงานบุคคล

ขอบเขต

การรายงานนี้เป็นรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ประจําปีงบประมาณ 2564

หัวข้อการรายงาน

  1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
  2. ปริมาณของงานบริหารบุคคล
  3. เป้าหมายและความสําเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

รายละเอียดการรายงาน ดังนี้

  1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (School Info)

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  17130

สังกัด : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  โทรศัพท์  056-946306

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@gmail.com

เปิดสอนระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน

ราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด raykganborihanbukkol 

ข้อมูลการเข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตารางแสดงจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่เข้าประชุม/ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/และการศึกษาดูงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ปีการศึกษา 2563

จำนวนครั้ง

จำนวนชั่วโมง

1

นายชาตรี  ต่ายจันทร์

9

54

2

 น.ส.ณัฐณิชาช์  บุญไว

5

28

3

นางสายฝน  มาภรณ์

3

20

4

นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม

3

20

5

นายสมอ  ทาเอื้อ

3

20

6

น.ส.สุภาพร  สอนอินต๊ะ

3

20

7

น.ส.มนัสนันท์  คำแหง

1

20

8

น.ส.น้ำมนต์  ค้าธัญญะ

8

93.5

9

นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค

4

22

10

น.ส.สมปอง  ดิษฐ์น้อย

14

84

2011

นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม

8

48

12

น.ส.รุ่งทิวา  กาฬภักดี

1

26

13

น.ส.ภาวนา  สมเสียง

5

36

14

น.ส.นพมาศ  แย้มเจิม

3

24

15

นายเจตริน  ธรรมโชโต

5

68

16

น.ส.จิราพร  เพ็งพะยม

4

31

17

นายธีรชาติ  ละเหลา

3

20

18

น.ส.ณปภัช  กล้าสาริกิจ

3

24

19

น.ส.หทัยพร  มลทอง

3

20

20

นายเสน่ห์ พันธุ์ดี

3

20

21

นายศักดา ใจตรง

 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2563

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวนครั้งต่อชั่วโมงที่เข้าประชุม/ปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/และการศึกษาดูงาน

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ปีการศึกษา 2563

จำนวนครั้ง

จำนวนชั่วโมง

1

นายชาตรี  ต่ายจันทร์

11

72

2

 น.ส.ณัฐณิชาช์  บุญไว

3

33

3

นางสายฝน  มาภรณ์

5

30

4

นางปริญาพัชร์  ก่อพงษ์เสงี่ยม

4

30

5

นายสมอ  ทาเอื้อ

3

20

6

น.ส.สุภาพร  สอนอินต๊ะ

5

32

7

น.ส.มนัสนันท์  คำแหง

2

24

8

น.ส.น้ำมนต์  ค้าธัญญะ

14

77.5

9

นางนภัชชา  ไกรสิทธิโชค

4

22

10

น.ส.สมปอง  ดิษฐ์น้อย

13

66

11

นายวิเชียร  เวชสถิตย์ธรรม

2

20

12

น.ส.รุ่งทิวา  กาฬภักดี

6

20

13

น.ส.ภาวนา  สมเสียง

3

36

14

น.ส.นพมาศ  แย้มเจิม

5

36

15

นายเจตริน  ธรรมโชโต

5

47

16

น.ส.จิราพร  เพ็งพะยม

6

42

17

นายธีรชาติ  ละเหลา

1

20

18

น.ส.ณปภัช  กล้าสาริกิจ

5

30

19

น.ส.หทัยพร  มลทอง

13

39

20

นายเสน่ห์ พันธุ์ดี

7

27

21

นายศักดา ใจตรง

 

 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี่  ดาวน์โหลด kaomulobromkru