มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ประจำปี 2565 - 67

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา เป็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 โดยใช้แนวทาง และเครื่องมือการประเมิน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. 2565 มาวิเคราะห์ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานในโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ดังนี้

 1. การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียน – การมาปฏิบัติงานของครูต้องมาทำงานก่อนเวลา 8 นาฬิกา และเวลากลับต้องกลับหลัง เวลา 16.30 นาฬิกา - การลา ให้ปฏิบัติตามระเบียบของการลา - การเข้าสอนต้องเข้า – ออกตรงเวลา - การออกนอกสถานศึกษาต้องขออนุญาตผู้มีอ านาจก่อน ถึงจะออกนอกสถานศึกษาได้
 2. คุณภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี – การดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาประจ าปี โดยให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผน จะต้องจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ - จัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่นักเรียน และสถานศึกษาให้มากที่สุด
 3. การป้องกันปัญหาการทุจริต - การใช้งบประมาณ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน - การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ต้องช่วยกันรักษาของใช้ส่วนร่วม และใช้ให้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุดต่อตัวนักเรียนและโรงเรียน - การใช้อำนาจของผู้บริหาร และครูผู้สอนต้องอยู่ในขอบเขตของใช้อ านาจหน้าที่ ให้เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด - การป้องกันการทุจริต ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตของสถานศึกษา โดย ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแก่ผู้รับบริหารทุกฝ่าย โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ กำหนดมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถานศึกษา โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในโรงเรียน ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ลูกจ้างในโรงเรียน มี คุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงาน โดยปราศจากการทุจริตในทุกแบบ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดปัญหาการ ทุจริตในสถานศึกษาต่อไป

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

 1. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐเครื่องมือหนึ่งโดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพขององค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้นการประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

 1. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท พบว่า มีผลคะแนนภาพรวมหน่วยงานอยู่ที่ 85.65 คะแนน อยู่ในระดับ A ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  87.45

ตัวชี้วัดที่ 2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  73.78

ตัวชี้วัดที่ 3 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.00

ตัวชี้วัดที่ 4 มีค่าคะแนนเท่ากับ  78.02

ตัวชี้วัดที่ 5 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.47

ตัวชี้วัดที่ 6 มีค่าคะแนนเท่ากับ  82.28

ตัวชี้วัดที่ 7 มีค่าคะแนนเท่ากับ  75.40

ตัวชี้วัดที่ 8 มีค่าคะแนนเท่ากับ  79.53

ตัวชี้วัดที่ 9 มีค่าคะแนนเท่ากับ  95

ตัวชี้วัดที่ 9.1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  75

ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.4 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 9.5 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

ตัวชี้วัดที่ 10 มีค่าคะแนนเท่ากับ  93.75

ตัวชี้วัดที่ 10.1 มีค่าคะแนนเท่ากับ  87.50

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มีค่าคะแนนเท่ากับ  100

 1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐในปี พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้ถึงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75) โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีจำนวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

 (1) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 95.00  เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้เปิดเผย ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ

 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ โปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

 (2) ตัวชี้วัดที่การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 93.75 เป็นคะแนน จากตัวชี้วัดเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อ นำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม

                   (3) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 87.45 เป็นคะแนนจาก ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรใน หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสปฏิบัติ หรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน     ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น    เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี คุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ วาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อ บุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

(4) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.47 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต  โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่และกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด

(5) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.28 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดปังหรือบิดเบือนข้อมูล

(6) ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 82.00  เป็นคะแนนจาก ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อ ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

(7) ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 79.53 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย

(8) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ  78.02  เป็นคะแนน จากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

 

3.2 จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 75) โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ มีจำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 73.78 เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่า คุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนน  ขึ้นไป พบว่าโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์   ได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565  จำนวน 85.69  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน ระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15  ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผย หรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

- เพิ่มช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การให้บริการเพิ่มขึ้น

- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลาก หลายมากขึ้น

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่ามากขึ้น

 

 

 

-๖-

- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงาน ให้ชัดเจนมากขึ้น

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น

- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

- เพิ่มมาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไป ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

- ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน

- เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง

- ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง

 

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ

 รายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้ คะแนนดีขึ้น คือ หน่วยงานควรปรับปรุงการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่า คุ้มค่า เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

 

 1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ ดีขึ้น

มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม

1) การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบ ด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e – Service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่ายทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงาน ความก้าวหน้า    และสรุปผล         ณ วันที่           31 มีนาคม    2567

2) จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3) จัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมเพื่อจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วย งาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย

 

-๘-

 

มาตรการ

ขั้นตอนหรือวิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การกำกับติดตาม

4) การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียม ความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อน จะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมิน ของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการ พัฒนาทักษะ ความรู้ความ สามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วย งานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย และบุคลากรในโรงเรียน

 

 

 

รายงาน ความก้าวหน้า    และสรุปผล         ณ วันที่           31 มีนาคม    2567

 

 

(1) ตัวชี้วัดที่การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน จากตัวชี้วัดเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ

 1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อ นำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม