รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ประจำปีการศึกษา 2566

 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  https://docs.google.com/forms/d/1BwUciPmd2dmsImcqLeKZPTmC6M8w69DwDi9i9PvH51I/edit

2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FItMRwqA2x-oxalOPl7-JsEGzr1WalQv9qpkxzoMaEY/edit?resourcekey#gid=743191844

3. แผนภูมแสดงรายละเอียดของผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

https://docs.google.com/forms/d/1BwUciPmd2dmsImcqLeKZPTmC6M8w69DwDi9i9PvH51I/edit#responses