โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมของนักเรียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ซึงเปิดโอกาสให้ โรงเรียนในสังกัด ได้นำผลงานดีเด่นของ โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู และนักเรียน  มาทำการจัดแสดง ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.อุทัยธานี  เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2566  ที่ผ่านมา...