โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการระรึกถึงพระคุณของครูผู้มีพระคุณและอบรมสั่งสอนให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2565  ที่ผ่านมา