โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3  เข้าร่วมการฝึกกิจกรรมทดแทนการฝึกภาคสนาม ของมณฑลทหารบกที่ 13  จังหวัดลพบุรี  ในระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม  พ.ศ. 2565  ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม